Η Καινή Διαθήκη κατά νεοελληνικήν απόδοσιν - Βέλλας

Yeth: Ελληνικά

Derivas a'n Vershyon

Derivas a-dro dhe Wirbryntyans

Copyrighted by the Hellenic Bible Society, 1967.