នាវ​កោរាញ​ឞ្រាស​ងើយ​​នាវ​តឹម​រាង្លាប់​មហែ

Yeth: Central Mnong

Derivas a'n Vershyon

Derivas a-dro dhe Wirbryntyans

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.