จี่วีดม้าม้า พระคัมภีร์ อางซื่อ บี่ซู่ ต่าง

Yeth: Bisu

Derivas a'n Vershyon

Produced in cooperation with the Wycliffe Thai Foundation

Derivas a-dro dhe Wirbryntyans

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.