Wængonguï nänö Apæ̈negaïnö

Yeth: Waorani

Derivas a'n Vershyon

Derivas a-dro dhe Wirbryntyans

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.