Furvlenn hwilans

Matiyu 2

Arevi a tuwa̱i a dana̱sa Yesu

1A matsa ta̱ Yesu a ilyuci i Batalami a uyamba u Yahuda, aꞌayin ɗa Hiridu†+ wa̱ri magono. Ama roku aza ɗa a yain ka̱neshi u ukuna u atala, a wuta̱i a kasana a tuwa̱i a Urishelima† 2n a wecishiki, “Nte magono ma aza a Yahuda† ma a matsai vi? Tsu wene ta̱ katala a kasana ka ka wenikei an a matsa yi, kpam tsu tuwa̱i tsu lyaka yi kayala.”

3An Hiridu Magono u panai nala, u dambula ta̱ cika, nala dem aza ɗa aꞌa̱ri a Urishelima a rongoi a kadambula. 4Aku u isa̱i aɗara̱kpi a pige† n awenishiki a Mele† u wece le, “Nte a ka matsa Kawauwi ki?”

5Aku a wushunku yi, “A ilyuci i Batalami iꞌya a Yahuda. Kpaci ili iꞌya Mika matsumate u korongi iꞌya:

6“ ‘Avu, Batalami u uyamba u Yahuda,

va̱ ta̱ n kalen pini a asuvu a ilyuci i pige i pige i Yahuda.

A ka matsa ta̱ magono a asuvu a vunu,

uza ɗa wa woko yavu kaliniki ka ama a va̱, aza a Isaraꞌila†.’ ”

7Pini nala, magono mi ma isa̱i amoci a ɗa a wuta̱i a kasana ki a ba a sheshei ukpawunsi, kpam a tonuko yi derere aꞌayin a ɗa katala ki ka wuta̱i. 8Aku u tonuko le, “ꞌYa̱nga̱i i wala ubana a Batalami vi i boli maku mi mai. I wene yi baci, i gono i tuwa̱ i tonuko mu, tsa̱ra̱ mpa dem n ba n lyaka yi kayala.”

9Arevi yi an a panai ili iꞌya magono mi ma danai, aku a lazai. Kpam katala ka a wenei a kasana ka lazai a kapala ka le hal ka ba ka shamgbai a asu u ɗa maku mi ma̱ri. 10An a wenei katala ki, a yan ta̱ maza̱nga̱! 11Aꞌayin a ɗa ama yi a uwai pini a kuwa ki, a wene ta̱ maku mi n Meri mma u ne, a kuɗa̱ngi a lyaka yi kayala. A bidyai kune ku le ku zinariya, n ucanga u magula̱ni, n ma̱r† a na̱ka̱ yi.+ 12Shegai Kashila̱ ka rono le atsuvu a asuvu a alavutanshi, u da a gono a asu u magono vi wa. Aku a gonoi a uyamba u le a ure u roku kau.

A sumai ubana a Masar

13An arevi yi a lazai, katsumate ka Magono ma Zuba ka tuwa̱i ara Isuhu a asuvu a alavutanshi, u danai, “ꞌYa̱nga̱ vu dara̱ka vu bidya maku mi na̱ mma u ne ubana a Masar!† Vu shamgba ɗe she aꞌayin a ɗa n tonuko vu vu gono, kpaci magono ma pini ma bolo maku mi tsa̱ra̱ u wuna.” 14Aku u ꞌya̱nga̱i u bidyai maku mi na̱ mma u ne a lazai n kayin ubana a Masar, 15nte a rongoi ɗe hal aꞌayin ɗa magono mi ma kuwa̱i. Ili yi i gita̱ ta̱ kotsu i wenike ili iꞌya Magono ma Zuba ma danai a una̱ u Hosiya matsumate, “N isa̱ ta̱ maku ma va̱ ma wuta̱ a Masar.”

Hiridu wunusai mmuku ma aꞌali

16Aꞌayin ɗa magono ma wenei arevi yi aꞌene a ɗa a vurusa̱ yi a ɗa, aku u panai upan. U zuwai a wunusa gba̱ mmuku ma aꞌali a Batalami, n ilyuci i kenu i kenu iꞌya iꞌa̱ri evu evu gba̱, aza a ayen a re ubana a iyamba. U reve ta̱ aꞌayin a ɗa a matsai maku mi cinda arevi yi a danai. 17Nala ili iꞌya Kashila̱ ka danai a una̱ u Irimiya† matsumate i wokoi mayun:

18“A pana ta̱ kala̱ga̱tsu a Rama,

uza roku wa sa̱ adama a unamgbukatsuma̱.

Rahila† ɗa wa sa̱ adama a mmuku n ne,

u ꞌyuwain u a̱sa̱ka̱ uza u ne yi kadyanshi,

an u wokoi a kuwa̱ ɗe.”

A gonoi a Nazara

19An Magono mi ma kuwa̱i, katsumate ka Magono ma Zuba ka tuwa̱i ara Isuhu a asuvu a alavutanshi aꞌayin ɗa wa̱ri pini a Masar vi. 20Katsumate ki ka danai, “ꞌYa̱nga̱ vu bidya maku mi na̱ mma u ne vu gono a uyamba u Isaraꞌila, kpaci aza ɗa a ka ciga a wuna maku mi a kuwa̱ ɗe.”

21Aku Isuhu ꞌya̱nga̱i u bidyai maku mi na̱ mma u ne a gonoi a Isaraꞌila. 22Shegai an u revei magono ma savu mi maku ma Hiridu Magono ma; wata, Akilayu,+ uwonvo u ka̱na̱ yi. Aku u lavutansai kpam, Kashila̱ ka rono yi atsuvu u gono a uyamba u Galili. 23Pini nala, a ba a dusuki a ilyuci iꞌya a ka isa̱ Nazara. Adama a nala a shaɗangu ta̱ ili iꞌya ntsumate n danai: “A ka isa̱ yi ta̱ uza u Nazara.”

Kazuwamgbani ka savu n Tsikimba n aɓon a ɗa a ɗanga̱sai a kazuwamgbani ka cau

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index